Łodyga konopi, czyli słoma składa się z drewnianego rdzenia, który zwykle bywa cięty na kawałki zwane paździerzami oraz z włókna ułożonego wzdłużnie, otaczającego dookoła drewniany rdzeń. W wyniku przerobu mechanicznego (dekortykacji) słomy konopnej uzyskać można przeciętnie ok. 25÷30% włókna i ok. 70÷75% paździerzy. Przy wydajności zbioru słomy konopnej w ilości ok. 10t/ha można więc uzyskać ok. 7 ton paździerzy.

Paździerze konopne wykorzystywane w budownictwie do produkcji materiałów budowlanych takich jak kompozyt wapienno konopny pozyskiwane są z konopi włóknistych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani, konopie włókniste to rośliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.) zawierające mniej niż 0,2% THC w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, w przeliczeniu na suchą masę.

Porowatość paździerzy konopnych mieści się w okolicach 60%-70%. Wiąże się to z dobrymi parametrami termoizolacyjnymi tego materiału, co jest dominującym powodem wykorzystania ich w budownictwie. Zdolność przewodzenia ciepła przez paździerze, wyrażona współczynnikiem przewodności cieplnej λ wynosi około 0,04-0,06 W/mK i jest porównywalna z innymi materiałami termoizolacyjnymi

Paździerze konopne produkcji Podlaskie   Konopie

Paździerze konopne pod mikroskopem – widoczne pory z powietrzem zapewniające bardzo dużą izolacyjność termiczną i lekkość.