Jako spoiwo stosujemy materiały naturalne. Główne spoiwo stanowi wapno hydratyzowane, które charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością oraz odczynem zasadowym niesprzyjającym rozwojowi korozji biologicznej. Wapno hydratyzowane jest spoiwem budowlanym powietrznym, wiążącym i twardniejącym na powietrzu w reakcji karbonatyzacji – pod wpływem dwutlenku węgla z otoczenia (aspekt ekologiczny). Produktem tej reakcji jest węglan wapnia, czyli skała z której otrzymuje się wapno hydratyzowane. Wykorzystanie wapna w budownictwie tworzy zamknięty cykl, co decyduje o jego ekologicznym charakterze.

cykl

 

Jako dodatek stosujemy wyłącznie naturalne materiały, które zapewniają wczesne wiązanie hydrauliczne lecz nieograniczające przepuszczającego parę wodną charakteru kompozytu wapienno-konopnego.